Haudal/FDB-Sagen

                                                                         Førsteholdet 1979

BREV 1


Skifteretten i Randers
Tøjhushavevej 2

8900 Randers


Randers, den 1.maj 1980

Underskrevne købmand Aage Haudal Pedersen, Hedevej 20, 8900 Randers (CPR.nr. 300824-0077) anmelder herved at jeg d.d. har standset mine betalinger. Jeg driver som personligt firma: HAUDAL SUPER, Østervold 18, Randers samt HAUDAL Paderup Lavprisvarehus, Merkurvej 53, Paderup, Randers.
Jeg biståes under betalingsstandsningen af advokat Jens Faurby, Randers og statsaut.revisor Erik Bjerregaard-Jensen, Centralanstalten for Revision,Vestergade 6, Randers.
Jeg skal samtidig anmode om, ,at der ikke kan ske rådighedsfratagelse jfr. konkurslovens § 12, samt at der beskikkes tilsyn jfr. K.L. § 13.

                                                                                                                                Aage Haudal Pedersen
Undertegnede bekræfter herved at ville bistå under betalingsstandsningen:

                                              Bjerregaard-Jensen                                    Jens Faurby                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREV 2

HAUDAL LAVPRISVAREHUS, MERCURVEJ 53 .PADERUP DK-8900 RANDERS. GIRO 6641334 . TELF. 06 - 414255


PERSONALEMEDDELELSE


Randers, den l.maj 1980

Vi må med beklagelse meddele personalet i begge huse, at vi har set os nødsaget til at standse vore betalinger med virkning fra idag.
.

Varehusene på Østervold og i Paderup vil fortsætte driften som hidtil og vi beder hver enkelt medarbejder om at denne situation ikke kommer til at påvirke vort gode forhold til vore kunder.

Medarbejdernes løn for april måned var til normal disposition igår den 30.april, og gagen for denne måned vil blive udbetalt som sædvanlig den 31.maj.

Personalet vil iøvrigt blive løbende underrettet om situationen på de sædvanlige opslagstavler.

 


Med venlig hilsen

HAUDAL


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREV 3

6.juli 1980

Notat til Erik Larsen, FDB
I fortsættelse af samtalen den 3.juli vil jeg efter opfordring forsøge at give en kortfattet historisk oversigt som dokumenteret med diverse bilag og referencer omfatter mine 17 måneder hos HAUDAL.

Bilag l

Fortiden
Mine faglige kvalifikationer til det ny job beskrives i vedlagte materiale,som for PLUMROSE's vedkommende kan bekræftes af persona- lechef Bang-Jensen og dir.M.Rossou, begge på hovedkontoret. Følgende statsaut.revisorer er referance: Poul Andkær (Atlas},Sivertsen, Centralanstalten(Nordisk Fjer) P.B.Nørgård,Randers (Sekura) samt
E.Bjerregård-Jensen(Haudal).

Haudal indtil åbning i Paderup 30.august 1979
Allerede i slutningen af november 1978 blev jeg ansat med tiltrædelse l.marts 1979. Jeg forberedte dette ved hyppige efter-fyraften besøg på kontoret Østervold,  idet bogholderifunktionen foregik med kon
tokort (Swiss lo) for de 2 supermarkeder hver for sig efter systemer som var forældede. 3 ½ dame og fuldtidsrevisor var mandskabet.

Det lykkedes at frigøre mig fra min tidligere stilling l måned før, i således at jeg begyndte l.februar 1979 hos Haudal.!
På dette tidspunkt var licitationerne i Paderup overståede og bygge sagen kørte under ledelse af arkitekt Abildgård, varehuschefen og Haudal selv.
Kontrakterne med NCR var på plads og kun mindre justeringer inden for software kunne indrømmes uden mer-betaling. Åbningsdato var fastsat
til 3.oktober 1979 med advis om systemstart ca. l. juni. .
Da husene Østervold/Storegade skulle køres sideløbende i samme organisation traf jeg inden min tiltrædelse beslutning om at køre al bogholderi- & lønadministration på edb-servicebureau med så simpelt maskineri som muligt, under hensyntagen til de købte NCR-programmer. Jeg traf aftale med DATA-INFORM i Århus, med hvem jeg havde samarbejdet i mere end 3 år og derfor kendte systemerne til bunds. Systemerne var B 3 til bogholderi og DALØN - kodning på OCR-maskine. 
Januar
måned, som var afviklet på SWISS blev brudt om til det ny system af hensyn til kontinuiteten.

Kontoplan var blevet udskiftet til mit forslag, som integrerede alle 3 butiksenhedert ikke blot af likviditetsmæssige hensyn men også for overskuelighed i papir/bilagsmæssig henseende.
Regnskaber fra tidligere år var ikke tilgængelige(!) blot åbningsbalan
ce for de 2 varehuse med modpost til kapitalkonto. Desuden var de hidtidige aktiveringer vedrørende Paderup bygget ind i Østervold-balancen.
Begge huse kørte pænt salgsmæssigt og personalemæssigt (dog føltes det hurtigt at Storegade var 'stedbarn'). Der var indkøbt store langtsomt omsættelige varepartier (sengelinned, bleer m.v.)  som lå på lejet lager hos Stevedoren og i" laden derhjemme". Det trykkede noget på likviditeten..... men det blev udjævnet af et helt specielt forhold, nemlig en vis 'smidighed' i byggelånet.

Paderup byggeriet skulle finansieres med 30 mio.kr. i udlandslån, som efter ibrugtagningsattest skulle stå efter højst opnåelige BRF-kontantlån. Lånene skulle afvikles over 10 år med afdragsfrihed i de 2 første. Blot havde Sparekassen, som ny långiver forlods måttet indfri driftskreditter til de 2 gamle huse med 6,5 mio. kr. i Haudal's tidligere pengeinstitut. Dette skete inden min tiltrædelse og af den 1. del
på lo mio. kr. hjemtaget i udlandslån. .
Da de af Centralanstalten for Revision udførte budgetter (august -78 for investeringen, driften og likviditeten viste et udtalt behov for yderligere driftskreditter i 1980, som nettoprovenuet ved salg af Storegade kun i ringe grad kunne tilgodese, bekræftede Haudal over for mig, at han havde Sparekassedirektørens tilsagn om kassekreditter når etableringsfasen var overstået.
Allerede i perioden marts-maj 1979 blev jeg bekymret over divergenser mellem planlægningen (budgetterne 25.8.1978) og de omkostninger,som
blev ofret i etableringens navn. Reklamekontoen, som for året 1979 var (Bilag 2) 566 TKR var overskredet inden åbningen 3o.august.
Den første mio.kr. i gager var ligeledes udbetalt inden den første salgskrone var i skuffen. Jeg var særdeles betænkelig ved evt.overskridelser i byggeriet, idet det på dette tidspunkt var meget uoverskueligt, hvilke konsekvenser der lå i de mange beslutninger truffet af de 3 byggeadministratorer.
Det viste sig heldigvis ved byggeregnskabets afslutning at bekymringen var ubegrundet, dette samtidig til stor lettelse for en lige så bekymret Sparekasse, til hvem jeg havde hyppige kontakter ved aflevering af månedligt byggeregnskab for at kunne få overført de sidste 20 mio.kr. samt BRF-udbetalingen. Driftsetableringsomkostninger blev betragtet på lige fod med aconto-betalinger på håndværkerentrepriserne.Mine kontaktpersoner i Sparekassen var kontorcheferne J.Rolving & John Krag,som havde overtaget Haudal fra deres kolleger V.Ellermann og T.Mogensen. Dette forhold gav, efter min opfattelse, visse interne problemer i Sparekassen.
Det senere samarbejde med J.Rolving, som kontakt til Sparekassens direktør har været meget intenst fra min side.

Varehuschefens instrukser til de nye afdelingschefer har jeg kun i ringe grad haft anledning til at deltage i, udover visse skriftlige forholdsregler. Jeg var stationeret på Østervold til ca.15.maj 1979, mens de var placeret i skurvogne i Paderup, hvorfra de besøgte leverandører i ind/udland inkl. studierejser.
Der forelå fra Haudal's side krav om "adgangsbillet" på 10 TKR pr. leverandør i reklamestøtte samt etableringskredit i mindst 120 dage. NCR viste sig på software-siden ikke at være så professionel, som ved salget af anlægget til kontoradministrationen (Kasseterminalsystemet blev derimod virkelig dygtigt etableret).
Vi var "prøveklud" på et hidtil ukendt system i Danmark, trukket ud og omarbejdet fra tyske systemer. Bruttoavancebegrebet fandtes ikke i det solgte,og det mente vi at have købt. Det blev så etableret mod extra-program betaling,men væsentlige systemfejl er først rettet i marts 1980, og der findes stadig mangler ligesom en beskrivelse endnu ikke er fremkommet. Vi taler her om INDKØBSSTYRING, samt en variant af
SALGSPRISSYSTEMET. .De købte systemer for KREDITORER,FINANS og LØN indrømmede NCR var uhensigtmæssige og nye kunne købes ca. l.9.1980. (Bilag 3) Vi forsøgte selv at hjælpe NCR med problemløsninger,men har indtryk af en partner, som er meget "tung at danse med" med undtagelse af det område, som hedder KASSESYSTEMER.
Det må konkluderes at NCR (system 8250) ikke fungerede ved åbningen og haltede på utilfredsstillende måde helt ind i januar 1980.

Haudal fra åbningen 3o.august 1979 til betalingstandsning l.maj 1980
Da de daglige administrative rutiner inden for kasse,bank,giro og salg ligesom lønsystemet var vel indkørt på Østervold/Storegade (sidstnævnte solgt til Bikuben pr. 30.6.79) voldte det ikke problemer at kapere trods den kraftigt forøgede bilagsmængde. Servicebureau-systemerne gjorde os uafhængig af NCR-problemet.
Imidlertid var der ret så kaotiske forhold på varekøbssiden, idet fakturamængden havde svært ved at bevæge sig til bogførsel idet afd.cheferne måtte prioritere dette godkendelsesarbejde lavere end forsynings-kravene,indkøbsrejserne og reklamearbejdet.
Haudal selv deltog ikke i det daglige arbejde hverken i Paderup eller på Østervold, som han selv udtrykte det,var han 'kustode' i Paderup og "bydreng" mellem husene. D.v.s. Haudal deltog ikke i møderne med afd. chefer. Paderups profil har derfor alene været lagt i hænderne på varehuschefen som daglig suveræn leder.
Da 2 væsentlige ting har øvet indflydelse på kommunikationen i huset, nævnes de her,nemlig: Den ikke periodeafgrænsede strøm af varekøbs-
fakturaer fra de ansvarlige afd. chefer -.( herunder en ikke ringe import mængde af textiler  sammenholdt med de sammes ønske om rentabilitets- og lagerstørrelser. (Bilag 4) (Bilag 5)
   

 

Dette kombineret med et forbud fra Haudal om ikke at udsende resultatopgørelsen for kalendermåneden til andre end Haudal, varehuschefen og långiveren, Sparekassen. Kun egen afd. resultat måtte distribueres. Materialet efter disse retningslinjer vedlægges. Dette har sammenhæng med det allerede kendte budgetmateriale.
Ved individuelle samtaler med afd.cheferne har jeg dog, i helhedens
interesse, klargjort for situationen - også udenfor egen afdeling.
De månedlige resultatrapporter og budgetter er siden mine kendte notater fra 2.,4-. & 6.januar 1980 indgående drøftet med Sparekassen, herunder mødet med Erhvervsfondens ledelse, Sparekassens direktør, vor statsaut.revisor, Haudal og skriveren 21. januar 1980 (ved et senere møde bad jeg om fritagelse.for mødepligt, hvorfor referat ikke er mulig). Under førstnævnte møde blev der truffet vigtige beslutninger af Erhvervsfondens ledelse og med accept af Haudal. Da disse ikke blev fulgt op i handling, udtryktes der fra långivernes side manglende tillid til husets fortsatte eksistens.
Dette måtte naturligvis intensivere min kontakt med Sparekassen til en næsten daglig orienteringssamtale med kontorchef J.Rolving,som derved fik førstehåndskendskab fra dag til dag. Kontakten, men naturligvis ikke hele indholdet af samme, var kendt af Haudal.
Samtidig havde jeg mere sporadisk kontakt til Erhvervsfondens forretningsbestyrer, John Kryger og hans senere afløser Hans Christensen, med hvem jeg har haft snæver kontakt i perioden fra l.maj 1980.
Af kreditfaciliteter blev efter forhandling opnået en overtræksret på l mio. kr. i februar 1980, en måned senere en midlertidig kassekredit tillagt på 2 mio.kr. mod pant i privatejendom. Sidstnævnte kun bevilliget til udgangen af marts (?).
Likviditetsstyringen fra primo januar,hvor de sidste etableringskreditter udløb,var derfor uhyre vanskelig, idet varelagrene var væsentligt større end tilsigtet p.g.a.svigtende julesalg, tilligemed en voksende import fra østen på "gamle" salgskontrakter, dimensioneret efter større huse end vort. Kontakter til andre huse hjalp kun lidt for omdirigering af varer/penge.
Remburser på alle andre områder end Hong Kong betød forudbetaling af varer op til l ½ måned, medens Hong Kong varer blev finansieret af Sparekassen mod garanti i 60 dage (reelt 30 dage). Først i midten af marts 1980 blev disse faciliteter beløbsbegrænsede, hvilket afstedkom kødannelse og dermed store problemer for den danske generalagent. Den 21.april afholdtes møde med agentens advokat efter en forudgående lang række annulleringer for at gøre status over løbende kontrakter, idet langtfra alle var kendt af mig.
Ordre størrelserne var ofte afpasset efter "det skandinaviske marked" i stedet for Randers og opland (13 tus.dus.fjerbolde,4-8 tus. par sokker, 8 tus.træningsdragter, 60 tus.skjorter o.s.v.)
I mellemtiden måtte reklameaktiviteterne (inkl.gratis bus) op på et niveau, som ikke var i relation til salget, og priserne så attraktive, at bruttoavancen blev glemt.Salg af fødevarer under kostpris har ikke været ualmindeligt i hele perioden,ligesom det har været tilfældet med non-food efter l.januar. Som et "clou" afholdtes Haudals årlige Cykel-Grand-Prix den 26.april {85 tus.kr.) en lørdag eftermiddag efter lukketid.
Ophobningen af forfaldne ubetalte fakturaer var alment kendt blandt såvel husets chefer,som leverandører og naturligvis i Sparekassen,som ca.3 uger inden l.maj havde fået min vurdering af datoen for stop, og derfor ændret sin formulering på svar på forespørgsler om kreditværdighed derefter. Som et kuriosum kan nævnes,at jeg ved et besøg i Sparekassen tilfældigvis så en forespørgsel fra Handelsbanken i Århus, om Haudal var god for 5 mio.kr. skønt ingen leverandør tilnærmelsesvis var i engagement af denne størrelsesorden.
Den 3o.april om aftenen fik jeg samlet Haudals advokat og revisor, som sammen med Varehuschefen og skriveren fik overtalt Haudal til at underskrive erklæringen til Skifteretten. På det tidspunkt var faktura
er for 9 mio.kr.forfaldne og ubetalte. Den midlertidige forlængede kreditfacilitet på 3 mio. kr. var ikke overskredet, men meget nær ved.

Haudal i betalingsstandsning (l.maj
)
Det hensigtsmæssige tidspunkt for en betalingsstandsning (salget fra 30.april lå i vor box) med l.maj's extraordinær store omsætning og en god efterfølgende lørdag indebar at vi mandag morgen disponerede over 
4 mio.kr. i begge huse til at fortsætte driften uændret over for kunderne.
Fra denne dato har jeg på Tilsynets vegne skulle efterleve Konkursloven i begge huse, og efter bedste evne vurdere enhver transaktion i husene,da kontant betaling for enhver
ydelse var en realitet. .
Jeg har derfor flere gange måttet desavouere såvel Haudals som Varehuschefens afgørelser, ligesom jeg har måttet begrænse vare indkøb i non-food afdelingerne i barsk omfang.
De administrative rutiner skulle samtidig omlægges fra kredit til kontant uden den fornødne tid til omstilling sammen med de menneskelige reaktioner, som naturligt dukker op i kølvandet af usikkerhed over fremtidigt arbejdsforhold.
På Haudals og Tilsynets vegne har jeg søgt/skabt kontakt med evt. interesserede koncerner i England og Tyskland med salg under enhver form for øje,med sideløbende kontakt til Erhvervsfondens Hans Christensen for at undgå dobbeltsituationer.
At Tilsynet blev udskiftet/suppleret 4 gange i perioden op til 30. juni kan i denne forbindelse kun betragtes som kolorit.

Obs fra l.juli 1980
Tak fordi det blev jer og giv mig den fornødne tid til at afslutte boet på en værdig måde (det har jeg stillet Tilsyn og revisor i udsigt).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BREV 4
..
Bent Sture
Rinddalen 21 .
9550
Mariager


August 1980
.

Kære medarbejder fra HAUDAL - Storegade, Østervold & Paderup.

Da jeg ikke fik nogen lejlighed til at sige FARVEL OG PÅ GENSYN til hver enkelt af jer, som jeg, gennem lang tid, har daglig kontakt med, både på gode og mindre gode dage,skriver jeg disse linjer til jer i stedet for.

Årsagen er, som I nok allerede har hørt eller set, at FDB har afskediget mig fra mit job med fuld løn i opsigelsesperioden, og samtidig givet mig tjenestefrihed fra den 19.august til den 30. november 1980, hvor varslet udløber.
Den først meddelte årsag til dette usædvanlige skridt, var begrundet i samarbejdsvanskeligheder med varehuschef Ejler M.Nielsen,som i forbindelse med sin udnævnelse til direktør pr.1.september ikke ønsker mig som deltager i chef-teamet i Obs.
Udover disse samarbejdsvanskeligheder, er det nu blevet meddelt mig skriftligt, at jeg har kommunikationsvanskeligheder, og at man vurderer at jeg ikke på tilfredsstillende måde vil kunne løse de arbejdsopgayer,som hører under mit ansvarsområde.
Disse forhold, som ikke var mig bekendt eller påtalt over for mig, skulIe/må ligge tilbage til
HAUDAL perioden, altså i et andet firma og under helt andre omstændigheder.
Jeg har, sammen med min fagforening, gjort det helt klart, at der er tale om en usaglig, ubegrundet og tillige lovstridig afskedigelse, som vil blive indbragt for domstolene, både under henvisning til funktionærloven og den-ny EF-lov, som vi alle blev så grundigt
informeret om.
Måden, jeg er blevet fjernet på, kan skabe unødig rygtedannelse om min hæderlighed og kvalifikationer, og derved gøre det meget vanskeligt for mig nogensinde at få et nyt job.
Derfor disse linjer - for I kender mig jo.
Men sket er sket. Tak for jeres smil, de gode samtaler og de herlige bemærkninger, vi så tit har udvekslet, og for den indsats  I alle har ydet.
At det ikke lykkedes, var bestemt ikke jeres skyld.

FARVEL og PÅ GENSYN


 
 
P.S.

Jeg arbejder stadig med HAUDAL-boet for TILSYNET. Evt. lønspørgsmål/problemer fra den tid, besvarer jeg gerne ligesom jeres oplysninger til skattevæsenet vil blive ordnet herfra i januar. -
Ring gerne til mig på (08) 54 13 72.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREV 5

Bent Sture
Rinddalen 21
9550
Mariager

.
l6.august 1980

Salgsdirektør John Ipsen
Fælle~foreningen for Danmarks Brugsforeninger Roskildevej 65
2620 AlbertslundKære John Ipsen,


Jeg henviser til det møde, som direktør Skytte arrangerede mellem os onsdag den 13.august på mit kontor i Obs Randers kl.16.30 til 18.
Ved afslutningen af mødet, lovede jeg, da sagen ikke var blevet fuldt oplyst for dig, at undlade at videregive FDB's beslutninger før du den følgende dag, torsdag, havde fundet en løsning
på den extraordinære situation, der opstod.
Da jeg hverken har hørt fra dig eller nogen anden - igår eller idag - har jeg på grund af sagens. øvrige konsekvenser måttet informere statsaut.revisor Erik Bjerregård-Jensen og advokat N.Skovgård Larsen, som begge har tilknytning, sammen med mig, til Haudal's' bo.

Med det formål at undgå unødige misforståelser mellem os, må jeg kortfattet rekapitulere vor samtale, som den blev opfattet fra min side.
Efter indledende gensidig opvarmning om diverse aktuelle emner, meddelte du mig, at FDB havde besluttet at udnævne Ejler M.Nielsen til varehusdirektør fra den 1.september 1980.
Dette er blevet bekræftet under chefmødet torsdag-formiddag af direktør Skytte og offentliggjort samme dag i huset ved opslag. Skytte meddelte i samme møde, at han var tilbudt jobbet,men havde afslået af familiemæssige grunde.
I direkte fortsættelse af din information til mig, meddelte du at Ejler M.Nielsen havde betinget at jeg inden tiltrædelsen blev fjernet fra min stilling, under henvisning til de samarbejdsvanskeligheder, som skulle have været mellem os i Haudal perioden.
Mine formodninger om sådanne, der iøvrigt aldrig er blevet påtalt, har jeg redegjort for i mit notat af 6.juli 1980 til Erik Larsen, FDB, hvor et omfattende materiale er blevet afleveret direkte til dig efter ønske.
Du meddelte mig at FDB havde accepteret dette ønske fra Ejler M. Nielsens side, og du nævnede i samme forbindelse hans styrkeområde og det modsatte.
Du pointerede det vigtige i at netop på det administrative og styringsmæssige, var det vigtigt med en" stærk hånd". I samme åndedrag betvivlede du ikke mine kvalifikationer til fortsat at bestride jobbet.
Jeg tilsluttede mig den korrekte opfattelse, som jo var dokumenteret i notatet af 6.juli med bilag.
Derefter meddelte du mig det uheldige i, at disse 2 nøglepersoner "ikke kunne sammen", og da FDB nu havde truffet beslutningen,som jo lige så godt kunne have været modsat. og du spurgte mig om jeg
ville fratræde straks, evt. formuleret som egen opsigelse. ,
Dertil svarede jeg, at jeg ikke følte nogen form for samarbejdsvanskeligheder.  
Derefter sluttede vor samtale, som nævnt i indledningen, dog efter at vi havde drøftet alternative løsninger, som jeg gav bolden op til, og som du ville undersøge, alt med det ene formål at tilgodese mine og FDB's forhold bedst muligt, i en situation, hvor beslutning var truffet på forkert grundlag.
Årsagen til min videregivelse af disse oplysninger, som jeg har anmodet d'herrer om at behandle fortroligt, er at boet's samlede bilagsmateriale befinder sig på arkivet i Paderup,  hvor både tilsyn,revisor og jeg arbejder med afviklingen (udenfor arbejdstiden eller med kompensation) endnu i en kort periode.
Hvis det for mig uønskede alligevel skulle ske (du nævnte selv at ofte går det hensigtsmæssige forud for logikken) så er jeg samtidig tvunget til at flytte boets materiale, som både af hensyn til den endelige afvikling og myndighedernes krav må være intakt og i god orden. Jeg håber med dette brev at have givet en objektiv gennemgang af de vigtigste kendsgerninger under vort 1 ½ time lange møde, som trods min forbløffelse over den trufne beslutning, blev gennemført på en - på trods af emnet - venskabelig måde.
Jeg takker dig iøvrigt for dine bemærkninger om vort samarbejde,og håber på dit snarlige svar.

Med venlig hilsen

Bent Sture

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREV 6MØDEREFERAT

Ved et møde den 19. august 1980, hvori deltog Økonomichef Bent Sture, ledsaget af direktør Tauber Lassen fra Sammenslutningen af Firma-Funktionærer, samt afdelingsleder V. Bruun-Christensen fra Funktionærforeningen i FDB og afdelingschef Erik Larsen og kontorchef Hans Havsager fra FDB, drøftedes spørgsmål i forbindelse med FDB's opsigelse af Økonomichef Bent Sture.

Følgende blev aftalt:

l.

Bent Sture bekræfter ved sin underskrift på nærværende referat, at han har modtaget opsigelse fra FDB til fratræden den 30. november 1980.

2.

I forbindelse med opsigelsen meddeles der Bent Sture tjenestefrihed fra dags dato.

3.

Sammenslutningen forbeholder sig på medlemmets vegne at gå videre med sagen.

Albertslund, den 19. august 1980

Bent Sture

Tauber Lassen
                 f. Sammenslutningen af Firmafunktionærer i Danmark

V. Bruun-Christensen      f. Funktionærforeningen i FDB

Erik Larsen                    f. FDB


Hans Havsager                   f. FDB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREV 7


Bent Sture
Rinddalen 21,
9550 Mariager

FÆLlESFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER ROSKILDEVEJ 65 2620 ALBERTSLUND TElEFON (02) 648811 TElEGR. -ADR. EFOEBE

 

Vorref.:
EL/pg

Afd.: Personale

Dato:

20.8.1980

I fortsættelse af mødet den 19. august 1980 bekræftes det herved, at du opsiges med Funktionærlovens varsel til fratræden 30. november 1980. Som aftalt er du bevilget tjenestefrihed
med omgående virkning. .

Feriekort for perioden 1. juli og indtil 30. november 1980 vil. blive fremsendt direkte fra Landslønkontoret primo 1981.

Såfremt du opnår ansættelse andetsteds i opsigelselspeorioden skal Landslønkontoret underrettes, idet du over for FDB alene har krav på feriegodtgørelse af den del af opsigelseslønnen, der vedrører tiden indtil du får beskæftigelse andetsteds.

Lønnen vil som hidtil blive anvist månedsvis bagud gennem din bankkonto.

Med venlig hilsen FDB Personaleafdelingen
Erik Larsen

Alle forsendelser bedes adresseret til FOB og pågældende afdeling--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BREV 8
Økonomichef Bent Sture Rinddalen 21 9550' Mariager

FÆLLESFORENIN8EN FOR DANMARKS BRUGSFORENIN8ER ROSKILDEVEJ 66 2620 ALBERTSLUND TELEFON (02) 648811 TELE8R.ADR. EFDEBE

Vor ref.:

HH/b r

Afd.:

Personale

Dato:

21.8.80

På din anmodning skal vi herved bekræfte, at du i perioden fra 1. juli 1980 til 30. november 1980 har været ansat som afdelingschef i varehuset Obs:-Randers, idet du ved FDB's overtagelse af varehuset fortsatte fra hidtidig beskæftigelse hos den tidligere indehaver, købmand Haudal, Randers.

Under beskæftlgelsen hos os har du haft ansvaret for varehusets administration.

Vi bekræfter samtidig på din begæring, at årsagerne til den af FDB afgivne opsigelse er samarbejdsvanskeligheder, kommunikationsvanskeligheder og i det hele taget en vurdering af, at du ikke på tilfredsstillende måde vil være i stand til at løse de arbejdsopgaver, der hører under dit ansvarsområde.

Med venlig hilsen FDB Personaleafdelingen
,

Hans Havsager

Alle forsendelser bedes adresseret til FDB og pågældende afdeling
Slut

Til forsiden